Pain.killer

18 tekstów – auto­rem jest Pain.kil­ler.

Dzień kobiet

Ten wier­sz jest no­wy
I całko­wicie z głowy
Pi­sany dla wszys­tkich kobiet
Ale szczególnie de­dyko­wany To­bie
A two­je życze­nie jest dla mnie rozkazem
Więc po­myśł dob­rze za jed­nym razem
Po­nieważ szyb­ko kończy kończy się dzień
I po­zos­ta­nie po tym tyl­ko cień
wa­zonu pełnym róż
Które wręczę Ci tuż
Po twoim życzeniu
A moim spełnieniu
I chodź nie spełnię życze­nia przez Facebooka
To życzę Ci uśmie­chu od ucha do ucha 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 marca 2019, 18:53

Głupi Ja

Głupi Ja tak zaczy­nam swój wiersz,
Bo nie wiem czy ty wiesz.
Że chciałbym Cię bliżej poznać
A nie tyl­ko marze­nia doznać.
Po­nieważ jes­tem nie śmiały
I trochę skrępowany.
Może to przez twą urodę?
Tracę przy To­bie głowę.
Al­bo tak jak na początku?
Może Brak mi również rozsądku?
Więc zro­bię to co ro­bić umiem,
Prze­leję na kar­tkę strumień,
Na­piszę kil­ka zwrotek,
Bo w głowie mam kołowrotek 

wiersz • 18 lutego 2019, 20:12

Do po­kony­wania trud­nych prob­lemów nie wys­tar­czy kwad­rans, cza­sami trze­ba la­tami wal­czyć o swoje. 

myśl • 14 stycznia 2019, 21:31

Dobranoc

Mówiąc dob­ra­noc myślę Sobie
Że Za­sypiam z myślą o Tobie
Roz­myślam, bo smu­tek mam w Sobie
Że nie ma mnie przy Tobie
I o zaśnięciu w twych ramionach
I o pa­ru ciepłych słowach
By Twój sen był spokojny
Bym nie czuł bym się samotny
A Cie­szył bym się tą chwilą
Na­wet jak­by była pochłonięta ciszą
Gdy piszę czuję Twą obecność
Jak byśmy by­li ra­zem przez­nacze­ni na wieczność. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 listopada 2018, 20:54

Odległość

Spójrz mi głębo­ko w oczy,
a sa­mo się potoczy.
Porzuć tęsknoty
wrzu­cając za płoty.
Wpad­nij w me ramiona,
po­nieważ łza jest za słona.
Daj się por­wać chwilą,
bo jes­teśmy od­dziele­ni milą,
lecz to nie jest dla mnie problemem
i oby nie był dla ciebie kłopotem,
by da­lej być tak blisko,
gdy na­wet jes­teś w San Francisco. 

wiersz • 3 września 2018, 15:56

Dla niej

Na­talia, w mo­jej głowie jest awaria,
ktorą nie do­końca pojmuje,
ale cho­ciaz się to rymuje
musze o tym porozmawiać
i Cię przy tym rozbawiać
po­nieważ bar­dzo to lu­bie,
więc może coś z głowy wydłubie
na­pisze choć pa­re zwrotek
bo w głowie mam kołowrotek,
który mi wca­le nie pomaga
jest niczym nie­chciana nadwaga,
lecz coś nosze w sercu
jest jak ciepło w czerwcu,
więc nie była to awaria
tyl­ko uczu­cie kto­re dałaś…
Natalia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2018, 11:02

Chcieć to nie zawsze móc

Chciałabym złapać Cię za rękę i przep­ro­wadzić przez ten świat,
Chodź wiem że Ty go le­piej znasz.
Nie chcę iść już sam, po­nieważ wiem że szczęście mi dasz.
W twoich pięknych oczach chcę widzieć łzy radości
Poz­ba­wione wszel­kiej złości,
A z cza­sem pełne miłości,
Two­jego wspa­niałego uśmie­chu od ucha do ucha
Aż po­jawi się ze śmie­chu ból brzucha :P 

wiersz • 22 sierpnia 2018, 08:26

Samotność

Sa­mot­ność zaczy­na mnie przygnębiać
Aż tak że nie poz­wa­la mi wstać
Próbuję chodź to nie łatwe
wal­czyć by te la­ta nie były na marne

Próbuję mnie zepchnąć
W prze­paść do­nikąd
Lecz nie wie że w od­da­li będzie słychać mój chichot.

Dru­giej run­dy nie będzie
Będę szu­kał wszędzie
Aż Będę miał pew­ność
Że mam w so­bie miłość 

wiersz • 22 sierpnia 2018, 08:19

Ból tego świata

Chciałbym się za­bić bo bez sen­su po tym świecie chodzę,
Ale mo­jej rodzi­nie to nie po­może... tak sądzę,
Więc idę z tym bólem sam
Nie wie­dzieć cze­mu? Prze­cież nie jes­tem cham.
Sta­ram się wal­czyć z tymi [...] — czytaj całość

wiersz • 22 sierpnia 2018, 08:16

Wstydliwy

Każdy dzień jest bólem które­go skrywam,
aż wkońcu te­go już nie wytrzymam,
więc ja pisze da­lej i pi­sać nie przestane
bo inaczej nic we mnie nie zostanie.

Onieśmielasz mnie każdym spojrzeniem,
a po­roz­ma­wiać o nas jest moim marzeniem.
Lecz nie mogę się zdo­być na odwagę
I zachwuję w te­dy tyl­ko powagę,
bo nic in­ne­go nie pot­ra­fie wymyślić
i tyl­ko ser­ce zaczy­na szyb­ciej bić 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 lipca 2018, 18:36
Zeszyty
  • Tak – Zgadzam się

  • Zeszycik – Ta­ki z kar­tka­mi

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 marca 2019, 18:53Pain.killer do­dał no­wy tek­st Dzień ko­biet

19 lutego 2019, 09:19Pain.killer sko­men­to­wał tek­st Zmęczona życiem, udręczo­na is­tnieniem [...]

19 lutego 2019, 09:17Pain.killer sko­men­to­wał tek­st Głupi Ja 

18 lutego 2019, 21:54asiunka89 sko­men­to­wał tek­st Głupi Ja 

18 lutego 2019, 20:12Pain.killer do­dał no­wy tek­st Głupi Ja 

14 stycznia 2019, 21:31Pain.killer do­dał no­wy tek­st Do po­kony­wania trud­nych prob­lemów [...]

25 listopada 2018, 20:54Pain.killer do­dał no­wy tek­st Dobranoc

3 września 2018, 15:56Pain.killer do­dał no­wy tek­st Odległość

23 sierpnia 2018, 11:02Pain.killer do­dał no­wy tek­st Dla niej

23 sierpnia 2018, 10:58Pain.killer do­dał no­wy tek­st